Polityka prywatności

Administrator danych.
Właścicielem serwisu oraz Administratorem danych jest: ACORUS STUDIO Spółka Cywilna, ul. Reformacka 6, 35-026 Rzeszów
NIP: PL 5482621498, zwana dalej Administratorem. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych.

Cel przetwarzania.

Dane te są potrzebne w szczególności do:
● zawarcia umowy / złożenia zamówienia,
● dokonania rozliczeń,
● dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru
● korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia),
● korespondowania z Administratorem,
● subskrybowania usług mailingowych (newsletter),
● złożenia oferty w odpowiedzi na żądanie osoby, której dane dotyczą,
● świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną,
● weryfikowania tożsamości Użytkownika,
● korespondowania z Użytkownikiem w innych prawnie uzasadnionych sprawach, a w szczególności powiadamiania go o zmianach regulaminów, polityki prywatności i polityki cookies, informowania o dokonanych płatnościach,
● obsługi transakcji między Administratorem a Użytkownikiem,
● świadczenia obsługi posprzedażowej,
● ulepszania świadczonych usług i ich personalizacji dla potrzeb Użytkownika,
● rozpatrywania i kierowania roszczeń wynikających z ewentualnie łączącej strony umowy,
● wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora, przy założeniu że przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby której dane dotyczą.

Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach wówczas Administrator przetwarza twoje dane w celu przesyłania ci własnych informacji handlowych dotyczących na przykład nowości, promocji czy wyprzedaży.

Rodzaj przetwarzanych danych.

Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

  1. Złożenia zapytania o usługę: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,
  2. Dokonania zakupów:  imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, 
  3. Opcjonalne dane podawane przez Użytkownika: NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę), PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury),
  4. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

Podstawa prawna przetwarzania.
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych, lub
2. żądanie osoby, której dane dotyczą, podjęcia określonych działań przed zawarciem umowy (np. zapytanie o ofertę upoważnia Administratora do wykorzystania danych osobowych celem wysłania oferty),
3. realizacji zawartej umowy, jeżeli wymaga ona przetwarzania danych,
4. obowiązek prawny ciążący na Administratorze,

Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane, gdy:

1. jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, lub
2. jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, lub
3. jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a nie będących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nie posiadające założonego konta w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:

1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w Serwisie Użytkownikom – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

Administrator zapewnia w serwisie możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych, jako obowiązkowe, jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane:

● w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – w zakresie danych niezbędnych do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
● w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Użytkowników w trakcie korzystania z Serwisu i sposobu korzystania z konta, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
● w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – w zakresie danych, które nie są niezbędnych do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcy danych. Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?

Odbiorcami przekazanych danych osobowych, poza Administratorem, na dzień udzielenia informacji, są lub mogą być podmioty: świadczące usługi będące przedmiotem oferty niniejszego serwisu, świadczące usługi transportowe i kurierskie (Poczta Polska, GLS, DPD, DHL, Inpost itd.), świadczące usługi analityki internetowej (Google Analytics), podmioty obsługujące płatności, operator platformy sprzedażowej i hostingu, operator platformy newsletter.

W przypadku gdy z wybranego przez przekazującego dane osobowe sposobu ewentualnej zapłaty za towar lub usługi świadczone przez Administratora wynika skorzystanie z usług podmiotu realizującego tzw. przelewy bezpośrednie (przelewy24.pl, PayU, PayPal, DotPay itd), dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności podmiotom realizującym tego rodzaju usługi.

Dane te, mogą być także przekazane w niezbędnym i usprawiedliwionym charakterem danej umowy lub usługi internetowej zakresie, przekazane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora: usługi księgowe, informatyczne, audytorskie, archiwizacyjne, kadrowe, prawne, a także pracownikom, pełnomocnikom i prokurentom. Dostęp do danych uzyskać może także ewentualny następca prawny Administratora, w szczególności w przypadku połączenia lub przejęcia. Dane te mogą być
wykorzystywane wyłącznie w celach w jakich zostały one przekazane Administratorowi.

Dane osobowe mogą być także przekazywane uprawnionym organom, podmiotom lub instytucjom w wypadkach gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Czas przechowywania danych osobowych.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać dopóki:

1. Strony łączyć będzie umowa, dla której wykonania niezbędnym jest przetwarzanie danych
osobowych,
2. jest to koniecznym dla wykazania należytego wykonania umowy przez Administratora,
3. jest to koniecznym dla zabezpieczenia prawnych interesów Administratora, oraz Użytkownika
takich jak dochodzenie roszczeń np. z tytułu rękojmi.

Prawa Użytkownika.

W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:

1. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że twoje dane nie będą przez nas
przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

2. W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli twoje dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.

3. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje, że twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.

4. Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

5. W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali twoje dane osobowe.

6. Możesz żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas twoje dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami, podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać twoje dane oraz ich zakres, tzn. które twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo twoich danych i uzyskanie pewności, że
żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.

7. W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas twoich danych osobowych.
Mamy obowiązek poinformować cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

Kontakt w sprawie danych osobowych.

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez

1. za pomocą wiadomości e-mail na adres kontakt(@)cyklinowanieparkietu.rzeszow.pl

2. listownie na adres: ACORUS STUDIO Spółka Cywilna, ul. Reformacka 6, 35-026 Rzeszów.

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie dokonanego zgłoszenia, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności wniosku.
Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia.
Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.

Powierzenie przetwarzania danych.

Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji to jest na przykład w celu przygotowania zamówionego przez Ciebie towaru/usługi, oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od Administratora (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).
Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Ciasteczka – Cookies.

Serwis używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu

Media społecznościowe: Facebook.

Nasza strona może zawierać plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook i bezpośrednio połączy Cię z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzasz naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteś zalogowany, Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP. Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem:
https://www.facebook.com/about/privacy/
Jeżeli nie życzysz sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące Twoich wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z Twojego konta na Facebooku.

Portale Społecznościowe ogólnie

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

Informacje Handlowe – Newsletter.

Nasza strona może zawierać możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie imienia, adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową lub za pomocą wiadomości SMS. Poprzez newslettera oraz wiadomości SMS informujemy Cię o naszych najnowszych ofertach (na przykład nowościach, promocjach czy wyprzedażach). Możesz w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera i SMSów klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze.

Google Analytics.

Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbierane przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.
Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.

Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Skarga do organu nadzorczego.

Jako Użytkownik niniejszego serwisu możesz złożyć skargę do organu nadzorczego a szczegóły związane z trybem wnoszenia skarg dostępne są pod linkiem: https://giodo.gov.pl/579.

Projekt i realizacja mediapromocja.pl